Privacy Policy

Privacy Policy

I. Základní ustanovení

1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 naÅ™ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochranÄ› fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu tÄ›chto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jelení šperky s.r.o., IÄŒ: 0312 6463 se sídlem: Milady Horákové 22, Praha 7, 170 00 dále jen: „správce“).

2.    Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: U Rajské zahrady 797/8, 130 00 Praha 3
email: info@jelenisperky.cz
telefon:+420 777 432 504

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobÄ›; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze pÅ™ímo či nepÅ™ímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, napÅ™íklad jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síÅ¥ový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3.    Správce nejmenovalpověřence pro ochranu osobních údajů, ale Å™eší ji pÅ™ímo on/a sám/sama.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základÄ› plnÄ›ní Vaší objednávky.
2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údajea údaje nezbytné pro plnÄ›ní smlouvy.  

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
•    plnÄ›ní smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
•    oprávnÄ›ný zájem správce na poskytování pÅ™ímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdÄ›lení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
•    Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování pÅ™ímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdÄ›lení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o nÄ›kterých službách informační společnosti v pÅ™ípadÄ›, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.  

2.    Účelem zpracování osobních údajů je
•    vyÅ™ízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; pÅ™i objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspÄ›šné vyÅ™ízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavÅ™ení a plnÄ›ní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavÅ™ít či jí ze strany správce plnit,
•    zasílání obchodních sdÄ›lení a ÄinÄ›ní dalších marketingových aktivit.  

3.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje
•    po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z tÄ›chto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
•    po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle.  15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základÄ› souhlasu.  

2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. PÅ™íjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.    PÅ™íjemci osobních údajů jsou osoby  
•    podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základÄ› smlouvy,
•    zajišÅ¥ující služby provozování e-shopu (Jelení šperky) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
•    zajišÅ¥ující marketingové služby.

2.    Správce má v úmyslu pÅ™edat osobní údaje do tÅ™etí zemÄ› (do zemÄ› mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.PÅ™íjemci osobních údajů ve tÅ™etích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb.

VI. Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte
•    právo na pÅ™ístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
•    právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popÅ™ípadÄ› omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
•    právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
•    právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
•    právo na pÅ™enositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
•    právo odvolat souhlas se zpracováním písemnÄ› nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v Äl. III tÄ›chto podmínek.  

2.    Dále máte právo podat stížnost u ÚÅ™adu pro ochranu osobních údajů v pÅ™ípadÄ›, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.    Správce prohlašuje, že pÅ™ijal veškerá vhodná technická a organizační opatÅ™ení k zabezpečení osobních údajů.

2.    Správce pÅ™ijal technická opatÅ™ení k zabezpečení datových úložišÅ¥ a úložišÅ¥ osobních údajů v listinné podobÄ›, zejména zamezením pÅ™ístupu nepovolaných osob jak fyzicky do prostor, kde se pracuje s osobními údaji v listinné podobÄ›, tak i do všech počítačů i do datové sítÄ› napÅ™. šifrováním komunikace (použitím HTTPS protokolu a zaheslováním pÅ™ístupů).

3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají pÅ™ístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. ZávÄ›rečná ustanovení

1.    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláÅ™e potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a Å¾e je v celém rozsahu pÅ™ijímáte.

2.    S tÄ›mito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostÅ™ednictvím internetového formuláÅ™e. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a Å¾e je v celém rozsahu pÅ™ijímáte.

3.    Správce je oprávnÄ›n tyto podmínky zmÄ›nit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveÅ™ejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi tÄ›chto podmínekVaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies. However you may visit Cookie Settings to provide a controlled consent.
Settings Accept
You can refuse consent here.
×
Cookie settings

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorised as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyse and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customised ads.