Terms and Conditions

Terms and Conditions

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY


ÄŒlánek I.
Úvodní ustanovení

I.1

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2018 a vztahují se na uzavírání kupních smluv mezi společností Jelení šperky s.r.o., IÄŒO: 03126463, DIÄŒ: CZ03126463, se sídlem Milady Horákové 462/22, Holešovice, 170 00 Praha 7, spisová značka C 227829 vedená u MÄ›stského soudu v Praze,a Kupujícím realizovaných pÅ™es Internetový obchod Prodávajícího prostÅ™ednictvím nÄ›kterého prostÅ™edku komunikace na dálku („Kupní smlouva“) a jsou jejich nedílnou součástí.

 

ÄŒlánek II.
Vymezení pojmů

Internetový obchod“

Znamená internetový obchod Prodávajícího na webové adrese http://jelenisperky.cz/.

Kupní smlouva“

Má význam uvedený v Älánku I.1 tÄ›chto obchodních podmínek.

Kupující“

Znamená spotÅ™ebitele, tedy fyzickou nebo právnickou osobu, která nakupuje výrobky či využívá služby Prodávajícího za jiným účelem než pro podnikání s tÄ›mito výrobky nebo službami.

Občanský zákoník“

Znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znÄ›ní.

Prodávající“

Znamená společnost Jelení šperky s.r.o., IÄŒO: 03126463, DIÄŒ: CZ03126463 se sídlem Milady Horákové 462/22, Holešovice, 170 00 Praha 7, spisová značka C 227829 vedená u MÄ›stského soudu v Praze .

Účet Prodávajícího“

Znamená bankovní účet Prodávajícího vedený u Raiffeisenbankč.ú.:8101774001/5500, IBAN: CZ9155000000008101774001

Zákon o ochranÄ› spotÅ™ebitele“

Znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochranÄ› spotÅ™ebitele, ve znÄ›ní pozdÄ›jších pÅ™edpisů.

 

ÄŒlánek III.
Informace o obchodních podmínkách a Kupní smlouvÄ›

III.1

UzavÅ™ením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s tÄ›mito obchodními podmínkami, se kterými se mÄ›l možnost seznámit pÅ™ed uzavÅ™ením Kupní smlouvy.

III.2

Obchodní podmínky jsou Kupujícímu k dispozici v Äeském jazyce a  jsou Kupujícímu kdykoli zpÅ™ístupnÄ›ny on-line na webové adrese Internetového obchodu a Kupujícímu je tak umožnÄ›no si obchodní podmínky archivovat anebo je reprodukovat. Aktuální Obchodní podmínky jsou Kupujícímu rovněž zaslány neprodlenÄ› po uzavÅ™ení Kupní smlouvy.

III.3

Kupující bere na vÄ›domí, že Kupní smlouva uzavÅ™ená s Kupujícím je po svém uzavÅ™ení Prodávajícím archivována. Tímto nejsou dotčena pÅ™íslušná ustanovení ochrany osobních údajů článku IX tÄ›chto obchodních podmínek.

III.4

Kupní smlouva je uzavÅ™ena v Äeském jazyce a nebrání-li tomu okolnosti na stranÄ› Prodávajícího či Kupujícího, lze Kupní smlouvu uzavÅ™ít také v jiném jazyce. Informace o  jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavÅ™ení Kupní smlouvy a akceptaci tÄ›chto obchodních podmínek jsou patrné z průbÄ›hu nákupu v Internetovém obchodÄ›. Kupující má možnost pÅ™ed odesláním objednávky objednávku zkontrolovat a mÄ›nit či opravovat její obsah.

III.5

Kupní smlouva je Kupujícímu pÅ™ístupná elektronicky ve formÄ›, která umožňuje její archivaci a pÅ™ípadnou reprodukci.

 

ÄŒlánek IV.
Objednávka produktů v Internetovém obchodÄ›

IV.1

Objednávka výrobku z Internetového obchodu může být realizována:

I.1.1. prostÅ™ednictvím objednávkového formuláÅ™e v Internetovém obchodu
I.1.2. elektronickou poštou.

IV.2

Kupující je v průbÄ›hu objednávky a pÅ™i uzavírání Kupní smlouvy informován prostÅ™ednictvím Internetového obchodu o vlastnostech každého prodávaného výrobku, o způsobu použití a údržby výrobku, o pÅ™ípadném nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, a o cenÄ› prodávaných výrobků. Prodávající není povinen Kupujícího informovat o skutečnostech, které jsou zÅ™ejmé nebo obecnÄ› známé. Informace dle tohoto článku jsou Kupujícímu poskytovány v Äeském jazyce. Pro pÅ™ípad, že u výrobku není uvedena určitá podrobnÄ›jší informace, poskytne ji Prodávající na žádost Kupujícího dodatečnÄ›.

IV.3

Kupující bere na vÄ›domí, že skladová dostupnost výrobků je pouze orientační. Pokud má Kupující specifické požadavky na úpravy zboží nebo je výrobek vyrábÄ›n na míru, budou termíny dodání zboží domluveny individuálnÄ›.

IV.4

Kupující vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Po vyplnÄ›ní identifikačních údajů Kupujícího, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístÄ›né v košíku včetnÄ› všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dodání tohoto zboží.

IV.5

Kupujícímu je pÅ™ed odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožnÄ›no zkontrolovat a mÄ›nit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky Kupující akceptuje nabídku Prodávajícího na zboží a služby vložené do košíku, souhlasí s tÄ›mito obchodními podmínkami a Äiní neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavÅ™ení Kupní smlouvy.

IV.6

Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učinÄ›na v souladu s tÄ›mito obchodními podmínkami, je Prodávající oprávnÄ›n nepÅ™ijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnÄ›ní a poskytnout mu k tomu pÅ™iměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

IV.7

Prodávající neprodlenÄ› po pÅ™ijetí objednávky Kupujícího Kupujícímu potvrdí pÅ™ijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím pÅ™i registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.

IV.8.

Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavÅ™ena v okamžiku doručení potvrzení pÅ™ijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a tÄ›mito obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby pÅ™evzít a zaplatit dohodnutou cenu sjednaným způsobem.

IV.9.

Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavÅ™ena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím pÅ™ijata nebo je pÅ™ijata s výhradou. Kupující bere na vÄ›domí, že Prodávající není povinen uzavÅ™ít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dÅ™íve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

IV.10

Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných pÅ™ípadech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v pÅ™ípadÄ›, že Internetový obchod uvádÄ›l omylem zjevnÄ› chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho cenÄ› nebo termínu dodání, popÅ™. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto pÅ™ípadech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základÄ› Kupní smlouvy.

 IV.11

 Náklady vzniklé Kupujícímu pÅ™i použití komunikačních prostÅ™edků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plnÄ›ním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučnÄ› Kupujícím.​

 

ÄŒlánek V.
Dodací a platební podmínky

V.1

Prodávající se zavazuje pÅ™edat zboží k odeslání pÅ™íslušnému poštovnímu pÅ™epravci do tÅ™í pracovních dnů od pÅ™ipsání kupní ceny a nákladů na Účet Prodávajícího v pÅ™ípadÄ›, že je zboží skladem. U neskladového zboží bude termín dodání a platby mezi Prodávajícím a Kupujícím Å™ešen individuálnÄ›.

V.2

Způsoby doručení a platba:

  • Zboží bude dodáno kurýrem GLS nebo jinou spediční službou či poskytovatelem poštovních služeb, a to za cenu uvedenou v Internetovém obchodÄ› v rámci procesu uzavírání Kupní smlouvy. PÅ™edání je realizováno na adrese uvedené Kupujícím v objednávce. Vlastnické právo pÅ™echází na Kupujícího okamžikem pÅ™evzetí zboží.
  •  Zboží je expedováno formou obchodního balíku kurýrem GLS nebo jinou spediční službou ve lhůtÄ› maximálnÄ› tÅ™í pracovních dnů (je-li zboží skladem) na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Poštovné a balné kurýra GLS v rámci ÄŒR činí  80 Kč pÅ™i platbÄ› pÅ™edem a 100 Kč pÅ™i platbÄ› na dobírku. Poštovné a balné všech poskytovatelů poštovních služeb bude uvedeno v Internetovém obchodÄ› Prodávajícího v rámci procesu objednávky.
  • V současné dobÄ› doručujeme kurýrem v rámci ÄŒR a SR. V pÅ™ípadÄ› zájmu o doručení do jiné zemÄ› kontaktujte na emailu info@jelenisperky.cz s dotazem na individuální cenu a formu zaslání.
  • Kupující může platbu uhradit také formou pÅ™evodu na Účet Prodávajícího.

 

Aktuální způsoby platby za zboží dle Kupní smlouvy jsou vždy uvedeny v Internetovém obchodÄ›.

V.3

V pÅ™ípadÄ› poškození vnÄ›jšího obalu je Kupující oprávnÄ›n zásilku od pÅ™epravce nepÅ™evzít a sepsat se zamÄ›stnancem doručovací služby protokol o  poškození zásilky. O této skutečnosti Kupující neprodlenÄ› informuje Prodávajícího.

V.4

Ceny za zboží jsou platné v okamžiku vytvoÅ™ení objednávky a jsou uvedeny v Korunách českých včetnÄ› pÅ™íslušné sazby DPH (21%) a odpovídají cenám uvedeným v Internetovém obchodÄ›. Platby za doručení nejsou zahrnuty v cenÄ› zboží a jsou účtovány zvlášÅ¥ v souladu s pÅ™íslušnými ustanoveními článku V.2 této Smlouvy.

V.5

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvÄ› zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

 

ÄŒlánek VI.
Odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu

VI.1

Kupující má právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to do čtrnácti (14) dnů od pÅ™evzetí zboží.

VI.2

Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo pÅ™edá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozdÄ›ji do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od nÄ›ho obdržel. Kupující prokáže původ zboží pÅ™iložením dokladu o koupi anebo záručního listu (pokud je ke zboží dodávaný) nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavÅ™ení Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formuláÅ™ poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoÅ™í pÅ™ílohu tÄ›chto obchodních podmínek.

VI.3

Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozdÄ›ji do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, kupní cenu dodaného zboží. Prodávající není povinen vrátit pÅ™ijaté peněžní prostÅ™edky Kupujícímu dÅ™íve, než mu Kupující zboží pÅ™edá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

VI.4

Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží pÅ™i pÅ™epravÄ›, v úplném stavu, včetnÄ› veškerého pÅ™íslušenství, které mu bylo dodáno společnÄ› se zbožím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotÅ™ebení či poškození zboží nad rámec běžného vyzkoušení zboží pÅ™i běžném nákupu v kamenném obchodÄ›.

VI.5

Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v pÅ™ípadÄ› takového zboží, které bylo upraveno podle pÅ™ání Kupujícího nebo pro jeho osobu, v pÅ™ípadÄ› objednávek na míru nebo na zakázku.

 

ÄŒlánek VII.
Záruční doba a reklamace

VII.1

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná vÄ›c je ve shodÄ› s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná vÄ›c je dodána v dohodnutém množství, má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základÄ› jimi provádÄ›né reklamy očekávané, popÅ™ípadÄ› jakost a užitné vlastnosti pro vÄ›c takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních pÅ™edpisů a účelu, který Prodávající pro použití vÄ›ci uvádí nebo pro který se vÄ›c obvykle používá.

VII.2

Strany se dohodly, že záruka za jakost zboží je dvacet čtyÅ™i (24) mÄ›síců, není-li v Kupní smlouvÄ›, Internetovém obchodÄ› nebo jiným způsobem dohodnuta záruční doba delší, a počíná běžet od pÅ™evzetí zboží Kupujícím. PÅ™i reklamaci Kupující prokáže Prodávajícímu původ zboží pÅ™edložením faktury či Kupní smlouvy, popÅ™. záručního listu, pokud byl ke zboží vystaven. Není-li Kupující schopen tyto doklady pÅ™edložit, je povinen uzavÅ™ení Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

VII.3

Záruka za jakost ani nároky z vadného plnÄ›ní se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotÅ™ebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míÅ™e používání nebo opotÅ™ebení, kterou zboží mÄ›lo pÅ™i pÅ™evzetí Kupujícím, užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy vÄ›ci.

VII.4

Reklamaci zjištÄ›né vady či poškození můžete Kupující uplatnit bez zbytečného prodlení elektronickou poštou na adresu info@jelenisperky.cz, nebo zaslat zboží včetnÄ› daňového dokladu a  oznámení o vadách, jak blíže specifikováno v Älánku VII.3 tÄ›chto obchodních podmínek, poštou na adresu Prodávajícího.

 

 

VII.5

Oznámení o  vadách musí obsahovat jméno Kupujícího, adresu, telefon, e-mailovou adresu, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, popis vady a popis jejího vzniku.

VII.6

Prodávající je povinen Kupujícího písemnÄ› informovat o datu uplatnÄ›ní práva, o obsahu reklamace a o způsobu vyÅ™ízení reklamace, který Kupující požaduje.

VII.7

Prodávající se zavazuje ihned po obdržení reklamace, ve složitých pÅ™ípadech do tÅ™í (3) pracovních dnů, rozhodnout, zda reklamace bude pÅ™ijata či odmítnuta..

VII.8

Prodávající se zavazuje vyÅ™ídit reklamaci včetnÄ› pÅ™ípadného odstranÄ›ní vad bez zbytečného odkladu, nejpozdÄ›ji však do tÅ™iceti (30) dnů ode dne uplatnÄ›ní reklamace. Prodávající se může s Kupujícím dohodnout na delší lhůtÄ›. Prodávající je povinen Kupujícímu vystavit potvrzení o datu a způsobu vyÅ™ízení reklamace, včetnÄ› potvrzení o provedení opravy a dobÄ› jejího trvání, pÅ™ípadnÄ› písemné odůvodnÄ›ní zamítnutí reklamace.

VII.9

Je-li Kupujícímu doručeno jiné než objednané zboží, má Kupující právo na výmÄ›nu tohoto zboží. Náklady související s výmÄ›nou zboží jsou hrazeny Prodávajícím.

 

ÄŒlánek VIII.
Odpovědnost za vady

VIII.1

Projeví-li se vada pÅ™i pÅ™evzetí vÄ›ci Kupujícím nebo bÄ›hem 6 (šesti) mÄ›síců ode dne pÅ™evzetí zboží Kupujícím, má se za to, že vÄ›c byla vadná již pÅ™i pÅ™evzetí. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl pÅ™i včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, Prodávající mu právo z vadného plnÄ›ní nepÅ™izná.

VIII.2

PÅ™edstavuje-li vadné plnÄ›ní podstatné porušení Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranÄ›ní vady dodáním nové vÄ›ci bez vady nebo dodáním chybÄ›jící vÄ›ci, na odstranÄ›ní vady opravou vÄ›ci, na pÅ™iměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy s tím, že Kupující sdÄ›lí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil – provedenou volbu nemůže bez souhlasu Prodávajícího mÄ›nit.

VIII.3

Je-li vadné plnÄ›ní nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranÄ›ní vady, anebo na pÅ™iměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li Prodávající vadu vÄ›ci včas nebo vadu vÄ›ci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

 

ÄŒlánek IX.
Ochrana osobních údajů

IX.1

Kupující poskytuje Prodávajícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, pÅ™íjmení, bydlištÄ›, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem jejich dalšího zpracování pro plnÄ›ní smluvních povinností a nabízení obchodu a služeb Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost.

IX.2

Poskytnuté osobní údaje nebudou poskytnuty jinému subjektu než Prodávajícímu či jeho zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s Å¾ádnými tÅ™etími osobami.

IX.3

Kupující má právo požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdÄ›lit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od Kupujícího pÅ™iměřenou úhradu.

IX.4

Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a Å¾ádat Prodávajícího o vysvÄ›tlení či nápravu; jinak má Kupující právo obrátit se na ÚÅ™ad pro ochranu osobních údajů.

IX.5

Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v Älánku IX.1 tÄ›chto obchodních podmínek, může písemnÄ› požádat Prodávajícího o jejich odstranÄ›ní z databáze.

IX.6

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdÄ›lení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to pÅ™i zaslání každé jednotlivé zprávy.

 Další pÅ™ípadná zvláštní práva Kupujícího zde nezmínÄ›ná upravuje ustanovení § 21 č. 101/2000 Sb., o ochranÄ› osobních údajů a o zmÄ›nÄ› nÄ›kterých zákonů, ve znÄ›ní pozdÄ›jších pÅ™edpisů.

 

ÄŒlánek X
ZávÄ›rečná ustanovení

X.1

Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se Å™ídí právním Å™ádem ÄŒeské republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či tÄ›mito obchodními podmínkami se Å™ídí Občanským zákonem a Zákonem o ochranÄ› spotÅ™ebitele.

X.2

V pÅ™ípadÄ›, že Kupující není spotÅ™ebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku VI a Älánku VII tÄ›chto obchodních podmínek.

X.3

Je-li nÄ›které ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce pÅ™ibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. ZmÄ›ny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

X.4

Pokud se Kupující domnívá, že Prodávající porušil své povinnosti pÅ™i nabízení či prodeji Zboží či služeb, které stanoví platné právní pÅ™edpisy, tyto obchodní podmínky nebo Kupní smlouva, může se s podnÄ›tem obrátit na Prodávajícího. Pokud nebude Kupující s Å™ešením na pobočce souhlasit, může se se svými nároky obrátit na soud, pÅ™ípadnÄ› na ÄŒeskou obchodní inspekci či jiný pÅ™íslušný kontrolní orgán.

Materiály publikované v Internetovém obchodÄ› mohou být chránÄ›ny autorským právem. Výrobky a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chránÄ›ny dalšími právy duševního vlastnictví. Názvy a označení výrobků mohou být registrovanými obchodním známkami.

X.5

K mimosoudnímu Å™ešení spotÅ™ebitelských sporů z Kupní smlouvy je pÅ™íslušná ÄŒeská obchodní inspekce, se sídlem ŠtÄ›pánská 567/15, 120 00 Praha 2, IÄŒ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro Å™ešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít pÅ™i Å™ešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy.

Evropské spotÅ™ebitelské centrum ÄŒeská republika, se sídlem ŠtÄ›pánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle NaÅ™ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. kvÄ›tna 2013, o Å™ešení spotÅ™ebitelských sporů on-line a o zmÄ›nÄ› naÅ™ízení (ES) č. 2006/2004 a smÄ›rnice 2009/22/ES (naÅ™ízení o Å™ešení spotÅ™ebitelských sporů on-line).

 

zip VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  
12 kB
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies. However you may visit Cookie Settings to provide a controlled consent.
Settings Accept
You can refuse consent here.
×
Cookie settings

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorised as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyse and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customised ads.